کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Managed Linux VPS-New Offer - Intel Xeon 4 Core CPU
SSD Disk : 100 GB Raid 10
Ram: 3 GB
Virtual Ram: 3 GB
Bandwidth : 3000 GB
Free Cpanel License
Free Softaculous License
Free WHMCS License (Minimum 3 Month Plan)
10 GBPS DDoS Protected
IPV4 : 2
IPV6 : 2
1 GBPS Connection
Full Root Access

Master Reseller Hosting-New Offer - Space: 200 GB
WHM: Unlimited
Bandwidth: Unilimited
Free : WHMCS License


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
MR-02 - Space: 100 GB
WHM: Unlimited
Bandwidth: Unilimited


Reseller Hosting-New Offer - Space: 100 GB
Cpanel: Unlimited
Bandwidth: Unilimited
MySQL : Unlimited
Daily Backup: Free
Free Private Nameservers

Shared Hosting-New Offer - Space: 5000MB
Bandwidth: 50GB
Allow Domain: 1
Sub-Domain: Unlimited
E-mail: Unlimited
MySQL Database: Unlimited
FTP Account: Unlimited

Windows Hosting-New Offer - Space: 5000MB
Bandwidth: 50GB
Allow Domain: 1
Sub-Domain: Unlimited
E-mail: Unlimited
Database: Unlimited
FTP Account: Unlimited

Windows Reseller - Space: Unlimited
Plesk: Unlimited
Bandwidth: Unilimited
MSSQL : Unlimited
Daily Backup: Free
608 Tk. Domain Reseller
Private Nameservers

Windows VPS - SSD Disk : 200 GB
Ram: 6 GB
Virtual Ram: 1 GB
IPV4 : 1
Windows 2008/2012
1 GBPS Connection
Full Root Access

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.232.188.251) وارد شده است.